Zásady ochrany osobních údajů a prohlášení o identitě financujícího

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Quara Devices Inc. ("Quara") bere vaše soukromí vážně a zavazuje se udržovat přesnost, důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují osobní údaje,  které společnost Quara shromažďuje od vás nebo o vás, jakož i způsob, jakým tyto informace používáme a komu tyto informace sdělíme. Pečlivě si přečtěte celý tento dokument. 

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovatelné osobě. Quara  rozpozná citlivost osobních údajů. Měla by být shromažďována a uchovávána pouze pro legitimní účely a musí s ní být zacházeno opatrně a s respektem. Při používání našich webových stránek můžeme shromažďovat a používat osobní údaje o našich návštěvnících. Zavazujeme se přitom chránit vaše právo na transparentní a transparentní a nezodpovědné shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.   

Informace, které shromažďujeme 

Informace o vás shromažďujeme, když nám zašlete dotaz prostřednictvím sekce kontaktujte nás na našich webových stránkách nebo když se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje. Můžeme shromažďovat:  
• Vaše jméno  
• Kontaktní údaje včetně e-mailové adresy   

Jak používáme vaše údaje 

Shromažďujeme informace o vás, když používáte sekci kontaktujte nás na našich webových stránkách, abychom vás kontaktovali a odpověděli na vaše dotazy, nebo když se zaregistrujete k odběru našeho zpravodaje. Vaše údaje nebudeme sdílet pro marketingové účely s jinými společnostmi.   

Sdílení kolektivních informací   

Poskytovatelé služeb 

Společnost Quara může sdílet informace o svých návštěvnících se svými smluvními poskytovateli služeb, aby poskytovali služby naším jménem. Společnost Quara může také sdílet informace o svých návštěvnících se svými poskytovateli služeb, aby zajistila kvalitu poskytovaných informací, a se sociálními sítěmi třetích stran a mediálními webovými stránkami, jako je Facebook.   

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty odborným poradcům společnosti Quarav souvislosti s jejím obchodním provozem. V každém takovém případě  společnost Quara zajistí, aby všechny takové strany, které přistupují k vašim osobním údajům, měly zavedena vhodná ochranná opatření, která přiměřeně zajistí ochranu vašich osobních údajů. 

Není-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, společnost Quara  neprodává, nepronajímá ani neprodírá žádné informace s třetími stranami za žádný účel.   

Změna řízení 

Můžeme převést na jiný subjekt nebo jeho přidružené společnosti nebo poskytovatele služeb některé nebo všechny informace o vás v souvislosti s jakoukoli fúzí, akvizicí, prodejem aktiv nebo jakýmkoli obchodním stykem, změnou kontroly vlastnictví nebo finanční transakcí nebo během jednání o nich. Nemůžeme slíbit, že nabývající strana nebo subjekt vzniklý spojením budou mít stejné postupy ochrany osobních údajů nebo budou s vašimi informacemi zacházet stejně, jak je popsáno v těchto zásadách.   

Vynucené zveřejnění 

Quara si vyhrazuje právo používat nebo zveřejňovat informace poskytnuté zákonem nebo pokud se společnost domnívá, že použití zveřejnění je nezbytné k ochraně práv a/nebo k dosažení souladu se soudním řízením,soudním příkazem nebosoudním procesem.  

Uchovávání, přístup, opravy a výmaz dat 

Společnost Quara nebude uchovávat žádné osobní údaje, s výjimkou případů, kdy to vyžadují jakékoli federální požadavky nebo požadavky na vedení záznamů, déle, než je nezbytné pro splnění účelu (účelů), pro které byly osobní údaje poskytnuty. To může zahrnovat uchovávání vašich osobních údajů po dobu přesahující váš skutečný vztah se společnostmi  Quara. Jakmile vaše osobní údaje již nebudou nutné ke splnění uvedeného účelu nebo k dodržování platných zákonů, budou buď zničeny, nebo převedeny do anonymního formátu. 

K ochraně informací, které shromažďujeme, používáme kombinaci fyzických, technických a administrativních záruk. I když tato opatření používáme k ochraně těchto informací, nemůžeme zaručit bezpečnost sítí, systémů, serverů, zařízení a databází, které provozujeme nebo které jsou provozovány naším jménem.   

Máte právo požádat o kopii informací, které o vás máme, s určitými právními omezeními, například pokud by poskytnutí přístupu k osobním údajům ztíženo trestnímu vyšetřování nebo vedlo ke zveřejnění dalších chráněných informací. 

Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech vašich osobních údajů, kontaktujte nás. Chceme se ujistit, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální. Můžete nás požádat o opravu nebo odstranění informací, které si myslíte, že jsou nepřesné. 

Máte také právo na výmaz (právo být zapomenut a vaše údaje vymazány). Pokud se domníváte, že společnost Quara  uchovává vaše osobní údaje a chcete, aby byly vymazány z databází společnosti Quara,kontaktujte nás.   

Úložiště 

Společnost Quara může využívat poskytovatele služeb třetích stran k ukládání a zpracování údajů, včetně osobních údajů, jejím jménem. Kterýkoli z  Quara, jeho poskytovatelé služeb a/nebo jeho zástupci mohou k tomuto účelu používatservery nebo jiná zařízení nacházející se ve Spojených státech amerických. Při jednání jménem  společnosti Quarajsou tito poskytovatelé služeb a zástupci oprávněni shromažďovat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje jednotlivce, jak je popsánov těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Bez ohledu na uvedené mohou mít vláda, soudy, orgány činné v trestním řízení, bezpečnostní nebo regulační orgány Spojených států amerických možnost získat přístup k osobním údajům nebo jejich zpřístupnění, jak to povolují zákony této země.   

Změny našich zásad ochrany osobních údajů 

Naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně přezkoumáváme a veškeré aktualizace budeme umistovat na tuto webovou stránku. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 28. února 2019.   

Jak nás kontaktovat 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo informací, které o vás e-mailem uchováme, kontaktujte nás 

nebo nám napište na Quara Devices Inc., Attention: Privacy Officer, 1712 Pearl Street, Boulder, CO 80302   

Veškeré obdržené stížnosti týkající se používání nebo nakládání s osobními údaji společnosti Quarabudou prošetřeny v přiměřené lhůtě. Po ukončení šetření na stížnost odpovíme a v případě potřeby přijmout vhodná opatření k nápravě situace a zachování souladu s platnými právními předpisy.   

Tato webová stránka obsahuje výhledové informace založené na současných očekáváních. Výhledové informace jsou poskytovány za účelem prezentace informací o současných očekáváních a plánech vedení týkajících se budoucnosti a čtenáři jsou upozorněni, že taková prohlášení nemusí být vhodná pro jiné účely. Výhledové informace mohou mimo jiné zahrnovat prohlášení o operacích, podnikání, finanční situaci, očekávaných finančních výsledcích, výkonnosti,vyhlídkách, příležitostech,prioritách, cílech, cílech, průběžných cílech, milnících, strategiích a výhledu společnosti Quara  Devices Inc. ("Quara "), a zahrnují prohlášení mimo jiné o budoucím vývoji, budoucíchoperacích, budoucích příjmech, akvizičních příležitostech, silných ácích a strategii společnosti Quara. Tato prohlášení by neměla být vyčíslána jako záruka budoucí výkonnosti nebo výsledků. Tato prohlášení jsou založena na určitých materiálních faktorech, předpokladech a analýzách, které byly použity při vyvození závěru nebo provedení prognózy nebo prognózy, včetně zkušeností a vnímání historických trendů, současných podmínek a očekávaného budoucího vývoje společnosti Quara,jakož i dalších faktorů, kteréjsou za daných okolností považovány za přiměřené.   

Příklady předpokladů, na nichž jsou výhledová prohlášení obsažená na těchto webových stránkách, zahrnují mimo jiné předpoklady týkající se: 

•        schopnost společnosti Quara úspěšně provádět svou strategii vědeckého výzkumu a vývoje produktů a to, zda přinesou očekávané přínosy; 
•        tvrzení nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo účinnosti výrobků uváděných na trh nebo kandidátů na přípravek; 
•        schopnost společnosti Quara získat v budoucnu nezbytné finanční prostředky pro uskutečnit své obchodní plány; 
•        schopnost společnosti Quara identifikovat a nabývat další společnosti nebo aktiva prostřednictvím probíhajícího úsilí o fúze a akvizice, dosažení cílů, získání všech nezbytných povolení a vládních schválení, jakož i očekávání ohledně dostupnosti vybavení, kvalifikované pracovní síly a služeb potřebných pro provoz, 
•        práva duševního vlastnictví, rozvojová, provozní nebo regulační rizika, trendy a vývoj v zemědělství, akvakultuře nebo odvětví kontroly chorob přenášených vektory, obchodní strategie a výhled, expanze a růst podnikání a provozu, načasování a výše kapitálových výdajů; 
•        budoucí směnné kurzy; 
•        dopad rostoucí hospodářské soutěže; 
•        podmínky na obecných hospodářských a finančních trzích; 
•        přístup ke kapitálu; 
•        budoucí provozní náklady; 
•        vládní nařízení, včetně budoucího legislativního a regulačního vývoje; 
•        včas přijmout příslušné a nezbytné licence; 
•        účinky regulace ze strany vládních agentur; 
•        poptávka po výrobcích Quara a odpovídající předpokládaný nárůst příjmů; 
•        a velikost relevantních trhů, na nichž se výrobky Quara používají.   

Ačkoli jsou tato prohlášení založena na přiměřených předpokladech vedení ke dni, kdy jsou taková prohlášení učiněna, nelze zaručit, že se tyto výhledové informace ukážou jako přesné, protože skutečné výsledky a budoucí události by se mohly podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových informacích. Návštěvníci webových stránek by proto neměli příliš spoléhat na výhledové informace. Společnost Quara  nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo revizi výhledových informací tak, aby odrážely nové události nebo okolnosti, pokud to nevyžaduje platný zákon. 

Výhledové informace jsou ze své podstaty vystaveny rizikům a nejistotám a existuje celá řada materiálních faktorů, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Quaraa které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledkůdiskutovaných v výhledových prohlášeních. Mezi tyto faktory mimo jiné patří: 
•        úspěch nebo neúspěch programů vědeckého výzkumu a vývoje produktů; 
•        odepření nebo opožděné obdržení všech nezbytných souhlasů a schválení; 
•        potřeba dodatečných kapitálových výdajů; 
•        zvýšené náklady a načasování operací; 
•        neočekávané náklady spojené se závazky v oblasti životního prostředí; 
•        požadavky na dodatečný kapitál; 
•        selhání provozu zařízení, zařízení nebo procesů podle očekávání; 
•        pracovní úrazy, pracovní spory a další rizika zemědělství, 
•        odvětví akvakultury nebo vektorové choroby; 
•        zpoždění při získávání vládních schválení, povolení nebo financování nebo 
•        dokončení rozvojových nebo stavebních činností; 
•        spory o titul; 
•        spory o duševní vlastnictví; 
•        pojistná omezení pojistného krytí; 
•        rizika spojená s integrací akvizic; 
•        schopnost společnosti Quara identifikovat a nabývat další společnosti nebo aktiva prostřednictvím pokračujícího úsilí o fúze a akvizice; 
•        výsledky současných a budoucích vědeckých výzkumných činností společnosti Quara; 
•        výkyvy spotové a forwardové ceny některých komodit (jako je motorová nafta a elektřina); 
•        změny v právních předpisech vnitrostátních a místních samospráv, zdanění, kontrolách, předpisech a politickém nebo hospodářském vývoji v zemích, kde může Quara v budoucnu vykonávat činnost; 
•        závazky spojené se zemědělstvím, akvakulturou nebo odvětvím kontroly chorob přenášených vektory; 
•        problémy s distribucí; 
•        soutěž mimo jiné o kapitál, licence a kvalifikovaný personál; 
•        změny právních předpisů týkajících se zemědělství, akvakultury nebo odvětví kontroly chorob přenášených vektory; 
•        a úspěch managementu při předvídání a řízení předchůdněých faktorů.